بارگیری...
تاریخچه سنگ درمانی

تاریخچه سنگ درمانی

پیدایش سنگ درمانی کتابهای و کتیبه های قدیمی چین و هند باستان و استفاده از سنگ درمانی اسلام و استفاده از گوهر های شفابخش دانشمندان ایرانی و کتابهای گوهر شنای