بارگیری...
فواید عقیق

فواید عقیق

۱-از بین بردن فقر ۲-وسعت بخشیدن به رزق و بی نیاز کردن از مرد ۳-افزودن بر ثواب نماز ۴-دور داشتن از قطع دست و خون ریزی شدید ۵-تسریع در اجابت دعا و برآوردن حوائج ۶-مانع از شکنجه و تازیانه از روی ظلم ۷-ایمنی از شرّحاکم ظالم و هراس انگیز ۸-قرار گرفتن در پناه مخصوص خدا و ولیّ خدا ۹-حرز سلامتی از هر بلاء ۱۰-نگاهدار انسان در سفر ۱۱-عاقبت به خیری انسان در زندگی ۱۲-بازداشتن از عذاب خداوند ۱۳-غم زدایی و فرح انگیزی ۱۴-افزایش امکان برنده شدن در قرعه